Pasientinformasjon vedr fekal microbiota transplantasjon (FMT) hos pasienter med terapisvikt på immunterapi

Som den mest seriøse aktør i privatmarkedet i Norge tilbyr Moloklinikken fekal transplantasjon. Vi har over flere år hatt pasienter med Irritabel tarm syndrom til behandling med FMT, og har utviklet gode rutiner hva angår donorutredning og praktisk gjennomføring av behandlingen. Vi er opptatt av kvalitetskontroll i alle ledd av behandlingen.

Det er mye vi ikke vet hva angår tarmbakterier og FMT. Det teoretiske rasjonale for behandlingen er å forsøke å bytte ut pasientens tarmflora med en presumptivt mer gunstig tarmflora, for på denne måten oppnå symptombedring/helsemessig gevinst. Pr i dag er behandlingen å oppfatte som utprøvende.

Aktuelle pasienter

  • Pasienter med sviktende effekt av immunterapi (PD1/CTL4-hemmer)

Data fra mindre studier (dyrestudier og humane studier) gir holdepunkter for at noen pasienter som har avtagende respons på immunterapi mot metastaserende malignt melanom, kan gjenvinne effekten av immunterapi, etter behandling med FMT.

Kilde: National Institutes of Health

Pr i dag er det ikke kjent hvilke egenskaper ved donor eller mottaker som gjør at noen av pasientene i anførte studie gjenvant effekt av immunterapi, mens andre ikke gjorde dette. I studien ble det gitt donoravføring fra pasienter (donorer) som hadde god og vedvarende effekt av immunterapi. Hvorvidt en slik effekt kan oppnås ved å gi donoravføring fra friske givere er sannsynlig, men ikke til nå undersøkt.

For den aktuelle pasientgruppen tilbyr vi derfor FMT fra

  • A. Donorer som har hatt god respons på immunterapi

Eller

  • B. Friske donorer

Pasienter som ønsker behandling, bestiller time til konsultasjon hos gastroenterolog ved Moloklinikken.

Henvisning fra onkolog må foreligge.

 

Hva består behandlingen av?

I prinsippet kan FMT gis på forskjellig vis. Ved Moloklinikken gis vanligvis slik behandling ved gastroskopi.

Donor velges ut av lege med lang erfaring med FMT etter intervju og omfattende testing av donor bl.a. for å unngå overføring av smitteførende sykdommer.

Etter behandlingen

Det er et mål at man er i stand til å holde på innholdet («transplantatet») et par dager. En del pasienter kan ha nytte av Imodium for dette formål. Vi vet ikke sikkert om man etter behandlingen har nytte av å ta spesielle kostholdshensyn, eller om det er andre forhold man bør ta hensyn til. Vi anbefaler likevel at man forsøker å spise noenlunde variert. De første par dagene er det lurt å spise lite av gangen for hindre at det settes i gang en tarmtømming.

Bivirkninger

Det er vanlig at magen blir urolig i forløpet av behandlingen. Dette gjelder særlig første uke. Diare, forstoppelse, luftplager, mageknip og kvalme er vanlig, men som regel tolererbart og forbigående.

Disclaimer

Da behandlingen er å se på som utprøvende, må disclaimer undertegnes før behandling.

Evaluering

I og med at dette er en utprøvende behandling, er det viktig at vi tilegner oss mer kunnskap om effekten av og andre sider ved behandlingen. Du vil derfor få utlevert et evalueringsskjema til utfylling etter 3 og 12 mnd.