Fekal microbiota transplantasjon (FMT)

Pasientinformasjon vedr fekal microbiota transplantasjon (FMT) hos pasienter med Irritabel tarm (IBS) ved Moloklinikken

Som den mest seriøse aktør i privatmarkedet i Norge tilbyr Moloklinikken fekal transplantasjon til pasienter med IBS (irritabel tarm). Legene ved Moloklinikken har relevant faglig bakgrunn, har lengst erfaring med metoden i Norge og har utført slik behandling gjennom flere år på nærmere 1000 pasienter. Vi er opptatt av kvalitetskontroll i alle ledd av behandlingen.

Det er mye vi ikke vet hva angår tarmbakterier og FMT. Det teoretiske rasjonale for behandlingen er å forsøke å bytte ut pasientens tarmflora med en presumptivt mer gunstig tarmflora, for på denne måten oppnå symptombedring/helsemessig gevinst. Mens FMT ved clostridium difficile infeksjoner er godt etablert, er FMT ved IBS pr i dag å se på som utprøvende behandling.

Aktuelle pasienter

  • Pasienter med moderat eller alvorlig IBS
  • Pasienter med kronisk fatigue og IBS, eller kronisk fatigue der symptomer har oppstått i forløpet av antibiotikabehandling og/eller i forløpet av magetarm-infeksjon
  • Aldersgrense 18 år

Pasienter som ønsker å forsøke FMT, bestiller time til konsultasjon hos gastroenterolog ved Moloklinikken. Hensikten med dette er dels å vurdere om pasienten er tilstrekkelig utredet for sitt problem, og dels å forsøke å vurdere om pasienten kan nyttegjøre seg FMT.

De skal før konsultasjonen sende inn kortfattet sykehistorie, samt resultater fra det som er gjort av relevant utredning eller vurdering vedrørende sin tilstand (resultat av eventuelle gastro-/koloskopier, blodprøver, avføringsprøver, evt. annet).

Henvisning fra lege er en fordel. Som et minimum skal følgende utredning ha vært utført:

  • Blodprøver: cøliaki, laktasemangel
  • Avføringsprøver: Calprotectin (< 40 år), Calprotectin + prøve mtp blod i avføring (>40 år)

Kostråd mot IBS bør være forsøkt på forhånd, gjerne i regi av ernæringsfysiolog. Pasienter med forstoppelses-dominert IBS bør ha forsøkt medisiner rettet mot forstoppelsen, som Constella f.eks. eller Resolor. Pasienter med diare-dominert IBS bør ha forsøkt medisiner rettet mot diare, som f.eks. Imodium eller Questran.

Pasientskjema
Nye pasienter bes fylle ut skjemaet for medisinsk informasjon og symptomscoreskjema (som du får tilsendt når du tar kontakt) og returnere til Moloklinikken før time til vurderingskonsultasjon tildeles.
Last ned skjema for medisinsk informasjon her, eller
Fyll ut her (innlogging med bank-id – velg riktig lege – last opp dokumentasjon)

Ny studie på pasienter med IBS og fatigue ved Moloklinikken:
Med forventet oppstart 2022/2023 vil Moloklinikken delta i den Sintef-initierte studien “Gut and blood metabolome interplay – The role of gut microbiome on gut and circulating metabolome (GutSerOlome)” der vi skal se på hvilke fysiologiske endringer som skjer i tarmen og i kroppen ved FMT.

Hva kan man forvente av behandlingen?

Effekten av FMT ved IBS er ikke lett å forutse hos den enkelte. Ut fra egne data synes det som om 3/4 har en meningsfull respons (reduksjon av IBS-SSS >100 poeng) på behandlingen etter 3 måneder. Det ser ut til at IBS assosiert med antibiotika-bruk oppnår best behandlingsresultater. Av de som responderer, er det ikke nødvendigvis slik at alle symptomer blir borte, men i det minste at de opplever behandlingen som symptomreduserende. Mange synes i tillegg å tolerere ulike matvarer bedre enn tidligere etter FMT.

På kronisk fatigue kan det se ut som drøyt 50% oppnår en meningsfull behandlingseffekt etter 3 måneder (reduksjon i fatigue severity scale >18 poeng).

Se behandlingsresultater her.

Av de som responderer er det dessverre noen som synes å tape effekten etter en stund. Årsaken til dette vet vi ikke. Flere av de som mister responsen etter hvert synes å ha nytte av fornyet behandling, men for denne gruppen kan det synes som at det er vanskelig å oppnå varig effekt.

Motforestillinger mot FMT: Behandling med FMT mot IBS er fremdeles i sin begynnelse, og det gjenstår mye forskning for å avklare hvilken plass slik behandling vil få ved IBS og andre sykdommer. Det foreligger pr i dag ingen langtidsdata på gunstige eller ugunstige effekter av FMT.

Hva består behandlingen av?

I prinsippet kan FMT gis på forskjellig vis. Ved Moloklinikken gis vanligvis slik behandling ved koloskopi. Behandling via gastroskopi er en opsjon. Hvilken metode som gir best resultater er ikke helt klarlagt.

Som donormateriale bruker vi Bactari®. Bactari® består av avføring fra frisk giver med normal tarmflora, som er omfattende utredet for å unngå overføring av smitteførende sykdommer.

Selve behandlingen tar ikke lenger tid enn en vanlig koloskopi/gastroskopi. Vi anbefaler at pasientene blir værende et par timer etter prosedyren.

Etter behandlingen

Det er et mål at man er i stand til å holde på innholdet («transplantatet») et par dager. En del pasienter kan ha nytte av Imodium for dette formål. Vi vet ikke sikkert om man etter behandlingen har nytte av å ta spesielle kostholdshensyn, eller om det er andre forhold man bør ta hensyn til. Vi anbefaler likevel at man forsøker å spise noenlunde variert. De første par dagene kan det være lurt å spise lite av gangen for hindre at det settes i gang en tarmtømming.

Større fysisk aktivitet bør også unngås de første dagene, av samme grunn. Dersom det er matvarer man har reagert kraftig på tidligere, bør disse unngås også i ukene etter behandlingen, og dersom man på senere tidspunkt ønsker å forsøke å reintrodusere disse, bør dette gjøres med forsiktighet.

Bivirkninger

Det er vanlig at magen blir urolig i forløpet av behandlingen. Dette gjelder særlig første uke. Diare, forstoppelse, luftplager, mageknip, hodepine og kvalme er vanlig, men som regel tolererbart og forbigående. Vi har imidlertid hatt noen få pasienter som fikk forverring av plager som har vedvart over lengre tid.

Disclaimer

Da behandlingen er å se på som utprøvende, må disclaimer undertegnes før behandling.

Evaluering

I og med at dette er en utprøvende behandling, er det viktig at vi tilegner oss mer kunnskap om effekten av og andre sider ved behandlingen. Du vil derfor få utlevert et evalueringsskjema som skal returneres 12 uker etter behandlingen.