Skip to main content

Fekal transplantasjon(IBS og IBD)

Pasientinformasjon vedr. fekal mikrobiota transplantasjon (FMT) hos pasienter med IBS (Irritabel tarm) og IBD

Fecal transplant (FMT) for Irritable bowel syndrome (IBS)

Som markedsledende aktør i privatmarkedet i Norge tilbyr Moloklinikken fekal transplantasjon. Legene ved Moloklinikken har relevant faglig bakgrunn, har lengst erfaring med metoden i Norge og har utført slik behandling gjennom flere år på ca 2000 pasienter ved IBS. Vi er opptatt av kvalitetskontroll i alle ledd av behandlingen.


Det er mye vi ikke vet hva angår tarmbakterier og FMT. Det teoretiske rasjonale for behandlingen er å forsøke å bytte ut pasientens tarmflora med en presumptivt mer gunstig tarmflora, for på denne måten oppnå symptombedring/helsemessig gevinst. Mens FMT ved clostridium difficile infeksjoner er godt etablert, er FMT ved IBS og IBD fremdeles å se på som utprøvende behandling.


Aktuelle pasienter

  • Pasienter med moderat eller alvorlig IBS
  • Pasienter med kronisk fatigue og IBS, eller kronisk fatigue der symptomer har oppstått i forløpet av antibiotikabehandling og/eller i forløpet av magetarm-infeksjon
  • Pasienter med mild/moderat Ulcerøs kolitt
  • Aldersgrense 18 år


Pasienter som ønsker å forsøke FMT, bestiller time til konsultasjon ved Moloklinikkens gastroavdeling. Vi har stor pågang av pasienter og mange av konsultasjonene og eventuelle kontroller/oppfølging vil bli utført pr telefon av erfaren allmennlege som vi har opprettet samarbeid med. Hensikten med vurderingskonsultasjonene er bl.a. å vurdere om pasienten er tilstrekkelig utredet for sitt problem, samt å forsøke å vurdere om pasienten kan nyttegjøre seg FMT.

De skal før konsultasjonen sende inn kortfattet sykehistorie, samt svar eller resultater på det som er gjort av utredning eller vurdering vedrørende sin tilstand (eventuelle gastro-/koloskopier, epikriser, blodprøver, avføringsprøver, evt. annet).

Henvisning fra lege er en fordel. Som et minimum skal følgende utredning ha vært utført:

  • Blodprøver: Cøliaki. Laktase gentest

Avføringsprøver: Blod i avføring (ved alder > 40). Calprotectin. (I tillegg ofte ønskelig med Elastase1).


Kostråd mot IBS bør være forsøkt på forhånd, gjerne i regi av ernæringsfysiolog.

Pasienter med forstoppelses-dominert IBS bør ha forsøkt medisiner rettet mot forstoppelsen, som Visiblin, Magnesium, Constella eller Resolor. Pasienter med hardnakket forstoppelse bør ha gjennomført Defekografi.

Pasienter med diare-dominert IBS bør ha forsøkt medisiner rettet mot diare, som f.eks. Imodium eller Questran.

Pasienter med IBD skal ha forsøkt ut adekvat medisinering mot IBD over tilstrekkelig lang tid før det vil kunne være aktuelt å forsøke FMT. Vi behandler ikke pasienter som bruker potente immunsvekkende medisiner.

 

Pasientskjema
Nye pasienter bes fylle ut skjemaet for medisinsk informasjon og symptomscoreskjema (som du får tilsendt når du tar kontakt) og returnere til Moloklinikken før time til vurderingskonsultasjon tildeles.
Fyll ut her (innlogging med bank-id – velg riktig lege – last opp dokumentasjon) eller Last ned skjema for medisinsk informasjon her.

Hva kan man forvente av behandlingen?

Effekten av FMT ved IBS er ikke lett å forutse hos den enkelte. Ut fra egne data synes det som om 3/4 av pasienter med IBS har en meningsfull respons (reduksjon av IBS-SSS >100 poeng) på behandlingen etter 3 måneder. Det ser ut til at IBS assosiert med antibiotika-bruk oppnår best behandlingsresultater. Av de som responderer, er det ikke nødvendigvis slik at alle symptomer blir borte, men i det minste at de opplever behandlingen som symptomreduserende. Mange synes i tillegg å tolerere ulike matvarer bedre enn tidligere etter FMT.

På kronisk fatigue kan det se ut som drøyt 50% oppnår en meningsfull behandlingseffekt etter 3 måneder (reduksjon i fatigue severity scale >18 poeng).
Se behandlingsresultater her.

Av de som responderer er det dessverre noen som synes å tape effekten etter en stund. Årsaken til dette vet vi ikke. Flere av de som mister responsen etter hvert synes å ha nytte av fornyet behandling, men for denne gruppen kan det synes som at det er vanskelig å oppnå varig effekt.

Vi har enda ikke egne data på behandling ved IBD.

Motforestillinger mot FMT: Behandling med FMT er fremdeles i sin begynnelse, og det gjenstår mye forskning for å avklare hvilken plass slik behandling vil få ved IBS og andre sykdommer. Det foreligger pr i dag sparsomt med langtidsdata på gunstige eller ugunstige effekter av FMT.


Hva består behandlingen av?

FMT gir vi nå hovedsakelig via gastroskopi 2 ganger med noen ukers mellomrom (dette kaller vi 1 behandling). Koloskopi kan også benyttes – da gir vi som regel FMT kun 1 gang.

Som donormateriale bruker vi Bactari® eller BactariPluss®. Bactari® består av tarmbakterier fra frisk giver med normal tarmflora, som er omfattende utredet for å unngå overføring av smitteførende sykdommer. BactariPluss® er et produkt med tarmbakterier fra 3 ulike donorer.

Selve behandlingen tar ikke lenger tid enn en vanlig gastroskopi/koloskopi. Når FMT gis via koloskopi, anbefaler vi at pasienten blir på avdelingen et par timer etter behandlingen.


Etter behandlingen

Vi vet ikke sikkert om man etter behandlingen har nytte av å ta spesielle kostholdshensyn, eller om det er andre forhold man bør ta hensyn til. Vi har imidlertid utarbeidet noen råd vedrørende hvordan du skal forholde deg etter behandlingen som du får tilsendt i.f.m. timebestilling. Det er lurt å ta det med ro i 2-3 dager etter behandlingen


Bivirkninger

Behandlingen er vanligvis ganske godt tolerert. Det er imidlertid vanlig at magen blir urolig i forløpet av behandlingen. Dette gjelder særlig første uke. Diare, forstoppelse, luftplager, mageknip, hodepine og kvalme er vanlig, men som regel tolererbart og forbigående. Vi har imidlertid hatt noen få pasienter som fikk forverring av plager som har vedvart over lengre tid.

Skulle du oppleve bivirkninger utover dette, kan du sende oss sms til 2097, og vi vil ta kontakt med deg.


Disclaimer

Da behandlingen er å se på som utprøvende, må disclaimer undertegnes før behandling.